Kvalitetspolicy

AMAs målsättning är att tillgodose kundens behov i varje enskilt objekt. Leverans av överenskommen vara skall ske vid avtalad tid, hålla avtalad kvalitet och vara felfri vid överlämnandet. Dessutom arbetar vi för att ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att arbeta med projekt. AMA uppnår detta genom att:

– Planera arbetet noggrant. cwecdcdsc
– Ha hög teknisk kompetens inom företaget.
– Utbilda personalen fortlöpande.
– Utföra ständigt återkommande arbetsberedningar med all berörd personal.
– Anlita duktiga underleverantörer.
– Kvalitetssäkra våra arbeten.

Dessa delar kombinerat med noggrannhet, skapar glädje och att uppdraget utförs i en positiv anda ger en hög produkt- och servicekvalitet, så att vi kan uppfylla kundens uttalade och underförstådda önskemål.

Certifikat

SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet

SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems 1002

ISO/IEC 17 021

Certificate

nr/no. 4910

Härmed intygas att:/This is to certify that:

AMA AB

har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2008 vad gäller:

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2008 with respect to:

Mark- och anläggningsentreprenad

Ground and construction contracts

Certifikatet är giltigt till och med 5 september 2021 och utfärdades ursprungligen 5 september 2008. Ytterligare information finns på www.sp.se.

This certificate is valid until and including 5th September, 2017 and was originally issued 5th September, 2008. Further information can be seen at www.sp.se.

Borås den 2 april 2014 / 2th April, 2017

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Technical Research Institute of Sweden

Certifiering Certification

ISO 9001