Miljöpolicy

Miljöpolicy

- Miljökraven i vår verksamhet är formulerade av våra beställare och genom samhällskrav i lagar och författningar. Vi skall ständigt beakta och följa dessa krav.

- Vi utför en systematisk uppbyggnad av miljöstyrning genom bl.a. erfarenhetsåterföring för att kunna förbättra vår verksamhet och förebygga föroreningar.

- Vi medverkar aktivt till att skydda miljön och förebygger föroreningar genom att inom rimliga gränser;

- Använda hållbara material och kemiska produkter med låg miljöbelastning.

- Återanvända rivningsprodukter. o Omhänderta och sortera oundvikligt avfall.

- Minska transporter

 

CERTIFIKAT

SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av miljöledningssystem

SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of eco management systems 1002

CERTIFICATE

nr/no.4910 M

Härmed intygas att:/This is to certify that:

AMA AB

har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller:

has an eco management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2004 with respect to:

Mark- och anläggningsentreprenad

Ground and construction contracts

 

Certifikatet är giltigt till och med 5 september 2021 och utfärdades ursprungligen 5 september 2008. Ytterligare information finns på www.sp.se.

This certificate is valid until and including 5th September, 2017 and was originally issued 5th September, 2008. Further information can be seen at www.sp.se.

Borås den 2 april 2014/2thApril, 2014

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Technical Research Institute of Sweden

Certifiering-Certification

ISO 14001